Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Tạo dựng CENTRAL trở thành một Công ty Xây dựng vững mạnh bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đội ngũ

Tôn trọng

Chất lượng

Tin cậy

Chính trực