CHARM RESORT LONG HẢI

CHARM RESORT LONG HẢI

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quy mô

Hạng mục

Thời gian