Nhân sự chủ chốt

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 • Trần Quang Tuấn

  Chủ tịch - Tổng giám đốc

 • Vũ Đức Tài

  Giám đốc điều hành

 • Mai Chánh Thành

  Giám đốc điều hành

 • Phạm Hữu Phúc

  Giám đốc khối xây lắp, Trưởng phòng QL NTP

 • Nguyễn Văn An

  Giám đốc phát triển hệ thống

 • Yamoto Watanabe

  Quản lý Thi công cấp cao

 • Nguyễn Hưng Quốc

  Giám đốc chiến lược

 • Trần Minh Thi

  Giám đốc trung tâm thiết kế & thi công

 • Dương Quốc Anh

  Giám đốc Khối Đấu thầu

 • Cao Sơn Hùng

  Giám đốc dự án

 • Trần Đăng Khoa

  Giám đốc dự án, Trưởng VP Hà Nội

 • Phạm Văn Hùng

  Giám đốc dự án

 • Nguyễn Thiện Thuật

  Giám đốc dự án

 • Huỳnh Ngọc Tuấn

  Giám đốc dự án

 • Nguyễn Hữu Pháp

  Giám đốc dự án

 • Hồ Đình Long

  Giám đốc dự án

 • Nguyễn Hoàng Nam

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Vũ Hải Đăng

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Đức Hậu

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Trịnh Quý

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Đức Hiển

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Châu Văn Bằng

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Trần Anh Vinh

  Trưởng ban BIM

 • Quang Đức Thông

  Trưởng BP đấu thầu cơ điện

 • Đoàn Quốc Thịnh

  Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp đồng Chủ Đầu Tư

 • Võ Gia Đông Lan

  Trưởng phòng chi phí & hợp đồng (C&C)

 • Mai Thị Kim Dung

  Trưởng phòng tài chính kế toán

 • Trần Kim Điền

  Chánh Văn Phòng

 • Hoàng Anh Tuấn

  Trưởng phòng thiết bị