Lịch Sử

Lịch Sử Công Ty

Cool Timeline

2019
12/2019

CENTRAL sở hữu hơn 15.000 công nhân

CENTRAL sở hữu hơn 15.000 công nhân đang hoạt động tại 50 dự án lớn nhỏ cùng với 1000 CBNV, Kỹ sư, Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng với tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 15.000 tỷ đồng.

06/2019

CENTRAL sở hữu hơn 15.000 công nhân

CENTRAL sở hữu hơn 15.000 công nhân đang hoạt động tại 39 dự án lớn nhỏ cùng với 800 CBNV, Kỹ sư, Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng với tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 10.000 tỷ đồng.

2018
12/2018

CENTRAL sở hữu hơn 10.000 công nhân

CENTRAL sở hữu hơn 10.000 công nhân đang hoạt động tại 39 dự án lớn nhỏ cùng với 850 CBNV, Kỹ sư, Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng với tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 10.000 tỷ đồng.

03/2018

CENTRAL sở hữu hơn 4.600 công nhân

CENTRAL sở hữu hơn 4.600 công nhân đang hoạt động tại 15 dự án lớn nhỏ cùng với 380 CBNV, Kỹ sư, Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng với tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 3.900 tỷ đồng.

2017
10/2017

CENTRAL sở hữu hơn 3.600 công nhân

CENTRAL sở hữu hơn 3.600 công nhân đang hoạt động tại 10 dự án lớn nhỏ cùng với 250 CBNV, Kỹ sư, Kiến trúc sư làm việc tại văn phòng với tổng giá trị hợp đồng đã ký lên đến 2.700 tỷ đồng.

06/2017

Chính thức thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL.

Chính thức thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL.